Habarlar

 • Yşyklandyryş taslamasy ajaýyp binalaryň gözelligini görkezýär

  Ajaýyp binalar bilen deňeşdirilende binalaryň yşyklandyrylyşy başgaça bolmaly.Binalaryň ajaýyp duýgur täsirini islendik tarapdan şöhlelendirip biljekdigi nukdaýnazaryndan, binagärlik yşyklandyryş in engineeringenerçilik gurluşynyň amaly ähmiýeti bezeg we dizaýnda ...
  Koprak oka
 • Peýzacape yşyklandyryş dizaýnynyň dört talaby

  Adamlaryň gijeki durmuşyny baýlaşdyrmak üçin akyl basyşy has gowy çykyp biler.Gije barha köp bag we açyk ýaşaýyş açyk.Şeýle-de bolsa, gije ulanylyş derejesi gündizine garanyňda has ýokary, şonuň üçin baglarda peýza. Yşyklandyrylmagy has möhüm bolýar.Diýmek, kim ...
  Koprak oka
 • Peýza? Yşyklandyryş näme?

  Landşaft LED yşyklandyryşy, yşyklandyryş funksiýasyna, sungat bezegine we daşky gurşawy abadanlaşdyryş funksiýasyna eýe bolan açyk yşyklandyryşy aňladýar.Peýzacape LED yşyklandyryş, adatça kiçi sahnalar, binalar we beýleki aýratyn yşyklandyryş ýaly giň diapazony we dürli kategoriýalary öz içine alýar.Şonuň üçin ýagtylyk ...
  Koprak oka
 • Bag landşaft çyralaryny nädip satyn almaly?

  Häzirki wagtda bag çyra öndürijileri, hemmelere kömek etmek umydy bilen peýza. Yşyklandyryşynyň aýratynlyklaryny we satyn almak üçin çäreleri paýlaşýarlar.Bag landşaft yşyklandyryşy soňky ýyllarda ösen bezeg sungatynyň yşyklandyrylyşynyň bir görnüşidir.Peýzacape yşyklandyryşy dynç alyş we güýmenje meýdançasy üçin amatly ...
  Koprak oka
 • LED açyk yşyklandyryş öndürijileri daşky gurşawy goramagyň we energiýany tygşytlamagyň esasy düşünjesini hödürleýärler

  In engineeringenerçilik binalarynyň ýa-da ajaýyp görnüşleriň ruhy rysgaly hökmünde yşyklandyryş, ortaça ýapyşýar, dürli burçlar we dürli aralyklar dürli görnüşleri talap edýär.Gurluşyk yşyklandyryş in engineeringenerçilik taslamalary şäher gijeki sahnalarymyz üçin has köp reňk öndürdi.Yşyk-diodly lampalar ...
  Koprak oka
 • Esasy yşyklandyryş çyralarynyň yşyklandyryş usuly

  Spotlight, esasy yşyk we näbelli masştabsyz yşyklandyryşyň häzirki zaman reanrydyr.Diňe ýapyk atmosfera üçin esasy yşyklandyryş döredip bilmez, ýerli yşyklandyryş hökmünde hem ulanylyp bilner.Şeýle hem burçlary erkin birleşdirip we üýtgedip biler.Gatyň beýikligi we giňişlik çäkleri, “...
  Koprak oka
 • Oorapyk yşyklandyryş enjamlarynyň umumy görnüşleri haýsylar?

  Amatly jaýda yşyklandyryş gurşawy bolmaly.Indi otagdaky her bir otag gündelik durmuşymyzda aýrylmaz öý goşlary bolup biljek lampalar bilen üpjün ediler we dürli otaglarda ulanylýan lampalaryň görnüşleri hem başga.Dürli lampalaryň dürli funksiýalary bar ...
  Koprak oka
 • LED lampalar üçin howpsuzlyk standartlary haýsylar?

  LED lampalar diýlip atlandyrylyşy ýaly, yşyklandyryş önümleri üçin esasy yşyklandyryjy çeşme hökmünde LED (Lightagtylyk çykaryjy diod, ýagtylyk çykaryjy diod) tehnologiýasy ulanylýar.LED, ýarymgeçirijiniň birikdirilmegine öňe akmak üçin tok ulanýan gaty ýagdaýly ýarymgeçiriji komponent ...
  Koprak oka
 • LED yşyklandyryşyň esaslary

  Yşyk-diodly indikatorlar näme we olar nähili işleýär?Yşyk-diodly indikator diod diýmekdir.LED yşyklandyryş önümleri akkor lampalara garanyňda 90% -e çenli has netijeli öndürýär.Olar nähili işleýärler?Elektrik togy mikroçipden geçýär, bu yşyklandyryjylar we ... diýilýän kiçijik ýagtylyk çeşmelerini ýagtylandyrýar.
  Koprak oka
 • Söwda yşyklandyryjy näme?

  LED (Lightagtylyk çykaryjy diod), bar bolan yşyklandyryş enjamlaryny gönüden-göni çalşyp we energiýa sarp etmegiňizi azaldyp bilýän yşyklandyryş tehnologiýasydyr.LED yşyklar, täjirçilik binany yşyklandyrmagyň has täsirli usulydyr, sebäbi LED yşyk armaturlary adaty yşykdan 90% has täsirli ...
  Koprak oka
 • Daşky peýzacape yşyklandyryş ulgamy bilen tanyşlyk

  peýza. çyralary gül düşeklerini, ýollary, ulag ýollaryny, pollary, agaçlary, diwarlary we elbetde jaý diwarlaryny ýakmak üçin ulanylyp bilner.Gijeki güýmenje üçin açyk ýaşaýyşyňyzy ýagtylandyrmak üçin ajaýyp.Peýzacape yşyklandyryş naprýa .eniýesi Iň köp ýaýran ýaşaýyş bagynyň yşyklandyryş naprýa .eniýesi “pes woltly” 12v.Men ...
  Koprak oka