LED yşyklandyryşyň esaslary

Yşyk-diodly indikatorlar näme we olar nähili işleýär?

Yşyk-diodly indikator diod diýmekdir.Yşyk-diodly yşyklandyryş önümleri akkor lampalara garanyňda 90% -e çenli has netijeli öndürýär.Olar nähili işleýärler?Elektrik togy mikroçipden geçýär, bu yşyklandyryjylar diýilýän kiçijik ýagtylyk çeşmelerini ýagtylandyrýar we netijede görünýän ýagtylyk bolýar.Işleýiş meseleleriniň öňüni almak üçin, öndürýän ýylylyk yşyklandyryjylar ýylylyk enjamyna siňýär.

LED yşyklandyryş önümleriniň ömri

LED yşyklandyryş önümleriniň peýdaly ömri, akkor ýa-da ykjam floresan yşyklandyryş (CFL) ýaly beýleki ýagtylyk çeşmelerinden tapawutly kesgitlenýär.Yşyk-diodly indikatorlar adatça “ýanmaýar” ýa-da işlemeýär.Muňa derek, “lýumen amortizasiýany” başdan geçirýärler, bu ýerde LED-iň ýagtylygy wagtyň geçmegi bilen haýal azalýar.Akkor lampalardan tapawutlylykda, yşyk çykarylyşynyň 30 göterim azaljakdygyny çaklamak üçin LED “ömri” kesgitlenýär.

Yşyk-diodly indikatorlar yşyklandyryşda nähili ulanylýar

Yşyk-diodly lampalar umumy yşyklandyryş programmalary üçin lampalara we armaturalara goşulýar.Ululygy kiçi, yşyk-diodly indikatorlar özboluşly dizaýn mümkinçiliklerini üpjün edýär.Käbir lampoçka çözgütleri fiziki taýdan tanyş lampalara meňzeş bolup, adaty lampalaryň görnüşine has laýyk bolup biler.Käbir yşyk-diodly yşyklandyryjylarda hemişelik yşyk çeşmesi hökmünde gurlan yşyklandyryjylar bolup biler.Adaty bolmadyk “lampoçka” ýa-da çalşylýan çyra çeşmesiniň formaty ulanylýan we özboluşly gural üçin ýörite işlenip düzülen gibrid çemeleşmeler hem bar.Yşyk-diodly indikatorlar yşyklandyryş görnüş faktorlarynda täzelik üçin ajaýyp mümkinçilik hödürleýär we adaty yşyklandyryş tehnologiýalaryna garanyňda has giň programmalara laýyk gelýär.

Yşyk-diodly indikatorlar we ýylylyk

Yşyk-diodly indikatorlar, öndürilen ýylylygy siňdirmek we daş-töwerege ýaýratmak üçin ýylylyk enjamlaryny ulanýarlar.Bu yşyk-diodly indikatorlary aşa gyzmakdan we ýanmakdan saklaýar.Malylylyk dolandyryşy, adatça, LED-iň ömrüniň dowamynda üstünlikli işlemeginde iň möhüm faktor.Yşyk-diodly indikatorlaryň işleýän temperaturasy näçe ýokary bolsa, yşyk şonça-da peselýär we peýdaly ömri gysga bolar.

LED önümleri ýylylygy dolandyrmak üçin dürli üýtgeşik ýylylyk desgalaryny we konfigurasiýalaryny ulanýarlar.Häzirki wagtda materiallardaky üstünlikler öndürijilere adaty akkor lampalaryň şekillerine we ululyklaryna laýyk gelýän LED lampalary dizaýn etmäge mümkinçilik berdi.Heatylylyk geçirijisiniň dizaýnyna garamazdan, “ENERGY STAR” gazanan ähli LED önümleri, ýylylygy dogry dolandyrmagy we bahalandyrylan ömrüniň ahyryna çenli ýagtylygyň çykarylmagyny üpjün etmek üçin synagdan geçirildi.


Iş wagty: -20anwar-18-2022