Söwda yşyklandyryjy näme?

“LED” (Lightagtylyk çykaryjy diod) yşyklandyryş tehnologiýasy bolup, bar bolan yşyklandyryş enjamlaryny gönüden-göni çalşyp biler we energiýa sarp etmegiňizi azaldyp biler.LED yşyklar täjirçilik binany yşyklandyrmagyň has täsirli usulydyr, sebäbi yşyklandyryjy yşyklandyryjylar adaty yşyklandyryşdan 90% has ýokarydyr.LED lampadaky energiýanyň 95% -i ýagtylyga öwrülýär we diňe 5% -i ýylylyk hökmünde biderek sarp edilýär, has adaty lampa bilen bu köplenç tersine.

Diňe LED yşyklandyryjylar yşyklandyryşyň gowulandyrylan ülňülerini üpjün etmek bilen çäklenmän, yşyklandyryş ulgamynda bar bolan iň uzyn ömrüň bahalaryny we iň ýokary energiýa tygşytlaýyş wariantlaryny hem alyp barýarlar.“LED” yşyklandyryş enjamlary size ýagtylygyň çykmagyna has uly gözegçilik derejesini berýär.Diýmek, täze LED potolok çyralaryna maýa goýmak arkaly iş gurşawyňyz üçin iň oňat yşyklandyryş döredip bilersiňiz.

LED yşyklandyrmagyň artykmaçlyklary näme?

LED yşyklandyryşyň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar:

Yşyk-diodly indikatorlar has täsirli we şuňa meňzeş çykyş üçin beýleki lampalara ýa-da lampalara garanyňda has az elektrik sarp edip, energiýa çykdajylaryny azaldýarlar.

Adaty yşyklar bilen deňeşdirilende gaty uzak ömür sürüň.

Örän az ýylylyk öndüriň.

Energiýa öndürmek arkaly has az uglerod zyňyndylaryny öndüriň.

Simap ýok.

Sowuk we yssy ýerlerde hem netijeli işläp bilýär.

Adam gözüne gije tebigy reňkleri görmek üçin ak çyra öndüriň.

Beýleki yşyklara garanyňda has köp ugurly bolup, 'asmanyň ýalpyldawygyny' we ýalpyldawuklygyny peseldýär.

Yşyk-diodly indikatorlar dessine bolýar we açylanda doly çykyşda işleýär.Köçe yşyklarynyň köpüsinde bolşy ýaly gyzgynlyk wagty ýok.

Iň ýokary wagtlarda garaňky bolup biler.

Lightagtylygyň gowulaşan birmeňzeşligini üpjün edýärler.

Reňk temperaturasynyň üýtgemegi aýratyn programmalar üçin elýeterlidir.


Iş wagty: -20anwar-18-2022