Bürünç örtük we aşaky PVC aşagyndaky çyralar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Inground Light Fixture

IGL06B oundagtylyk çyrasy

In-Ground ýagtylyk seriýasy, aýna linzaly burçly bürünç örtükli birleşdirilen PAR36 guýy çyrasyny hödürleýär.Tersine kompozit ABS plastik ýaşaýyş jaýy, peýzacape yşyklandyryş taslamalaryňyzdaky elementleri üýtgeder

Poslamaýan polat Gimbal, iň köp täsir etmek üçin Lotus PAR36 lampamyzy ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem aňsat gurnamak üçin wilkaly terminallar bilen 5 aýakly sim gurşuny bar.

Programma - Guýy çyrasy, çyra çyrasy, ulag ýoly çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy üçin ulanylýar

Inground Light Fixture 07

IGL07B oundagtylyk çyrasy

“In-Ground” ýagtylyk seriýamyz, aýna linzaly tekiz bürünç örtükli birleşdirilen PAR36 guýy çyrasyny hödürleýär.Poslamaýan polat Gimbal, iň köp täsir etmek üçin Lotus PAR36 lampamyzy ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem aňsat gurnamak üçin wilkaly terminallar bilen 5 aýakly sim gurşuny bar.Grounderiň yşyklandyrylmagy üçin gowy wariant.

Programma - Guýy çyrasy, çyra çyrasy, ulag ýoly çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy üçin ulanylýar

Inground Light Fixture 08

IGL08B oundagtylyk çyrasy

“IGL” seriýamyzda ýokary derejeli “In-Ground” gurallary, bu kiçijik MR16 guýy çyrasy, bag we sazlaşykly enjamlar bilen birlikde bag sazlamalarynda ulanylyp bilner.Bu guýy çyra, Lotus MR16-yň has möhüm şöhläniň ýaýramagyny üpjün edýän aýna garşy berk basmagyna mümkinçilik berýän pru springina ýüklenen rozetka bilen gelýär.Doly gaplanan poslamaýan polat korpus we bezeg bürünç halkasy bu kiçi guýynyň ýagtylygyny peýza. Yşyklandyryş dizaýnynyň estetikasyna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulanylyşy - guýy çyrasy, yşyk çyrasy, ýol çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, duralga yşyklandyryşy

Inground Light Fixture 09

IGL09B oundagtylyk çyrasy

IGL seriýamyzdaky iň köp görnüşli “In-Ground” gurallary, sazlanyp bilinýän “Gimbal” bilen döredilen bu kiçijik MR16 guýy çyra, gaty we gaty gurnama enjamlary bilen birlikde bag sazlamalarynda ulanylyp bilner.Bu guýy çyra, Lotus MR16-yň has möhüm şöhläniň ýaýramagyny üpjün edýän aýna garşy berk basmagyna mümkinçilik berýän pru springina ýüklenen rozetka bilen gelýär.Doly gaplanan poslamaýan polat korpus we bezeg bürünç halkasy bu kiçi guýynyň ýagtylygyny peýza. Yşyklandyryş dizaýnynyň estetikasyna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulanylyşy - guýy çyrasy, yşyk çyrasy, ýol çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy

Inground Light Fixture 12

IGL12B oundagtylyk çyrasy

Pleönekeý, paýhasly we köp taraply IGL12B dizaýnyny we işleýşini suratlandyrýar.
Gabat gelýän Par36 LED çyrasy we güýçli şöhle bilen güýçli guýy çyrasy islendik landşaft elementine garşy ýaýrady.

Ulanylyşy - guýy çyrasy, yşyk çyrasy, ýol çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy

Inground Light Fixture 16

IGL16B, IGL17B, IGL18B we IGL19B bürünçden ýasalan yşyk armatura

IGL16B, IGL17B, IGL18B we IGL19B, hemmesi MR16 çyrasyny ulanýan açyk yşyklandyryş guýularydyr.Çyranyň burçuny sazlamak üçin rozetka sazlanyp bilinýän gimbalda oturdylýar.Topokarky gaty galyň bürünç.Söwda açyk yşyklandyryş amaly aýna linzasy, suwuň dökülmezligi üçin ýokarsy bilen ýuwulýar.Suw berk möhürlemek üçin guýynyň çyrasynyň ýokarsy bilen göwresiniň arasynda galyň rezin gap bar.Aşaky kanistra doly möhürlenendir - tegelek gurşun sim, guýynyň yşyk guralynyň düýbünden suwuň girip bilmejekdigini üpjün etmek üçin suw geçirmeýän basyş ulanýar.Weller guýusyny yşyklandyrmak üçin islendik gaty bürünçden ýasalan dürli görnüşleri hödürleýäris.Bürünçden ýasalan ähli enjamlar üçin çydamly jaý üpjün edýän agyr ýükli PVC Well Light ýeňimiz bilen guruň.

Inground Light Fixture IGL20B with single directional cover

Singleeke ugurly örtükli IGL20B ýerüsti ýagtylyk armatura

IGL20B, MR16 çyrasyny ulanýan açyk yşyklandyryş guýulary bilen möhürlenendir.Çyranyň burçuny sazlamak üçin rozetka sazlanyp bilinýän gimbalda oturdylýar.Topokarky gaty galyň bürünç.Söwda açyk yşyklandyryş amaly aýna linzasy, suwuň dökülmezligi üçin ýokarsy bilen ýuwulýar.Suw berk möhürlemek üçin guýynyň çyrasynyň ýokarsy bilen göwresiniň arasynda galyň rezin gap bar.Aşaky kanistra doly möhürlenendir - tegelek gurşun sim, guýynyň yşyk guralynyň düýbünden suwuň girip bilmejekdigini üpjün etmek üçin suw geçirmeýän basyş ulanýar.Weller guýusyny yşyklandyrmak üçin islendik gaty bürünçden ýasalan dürli görnüşleri hödürleýäris.Bürünçden ýasalan ähli enjamlar üçin çydamly jaý üpjün edýän agyr ýükli PVC Well Light ýeňimiz bilen guruň.

Programma - Guýy çyrasy, çyra çyrasy, ulag ýoly çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy üçin ulanylýar

Inground Light Fixture 21

Iki taraplaýyn örtükli IGL21B ýerüsti ýagtylyk armatura

IGL21B, MR16 çyrasyny ulanýan açyk yşyklandyryş guýulary bilen möhürlenendir.Çyranyň burçuny sazlamak üçin rozetka sazlanyp bilinýän gimbalda oturdylýar.Topokarky gaty galyň bürünç.Söwda açyk yşyklandyryş amaly aýna linzasy, suwuň dökülmezligi üçin ýokarsy bilen ýuwulýar.Suw berk möhürlemek üçin guýynyň çyrasynyň ýokarsy bilen göwresiniň arasynda galyň rezin gap bar.Aşaky kanistra doly möhürlenendir - tegelek gurşun sim, guýynyň yşyk guralynyň düýbünden suwuň girip bilmejekdigini üpjün etmek üçin suw geçirmeýän basyş ulanýar.Weller guýusyny yşyklandyrmak üçin islendik gaty bürünçden ýasalan dürli görnüşleri hödürleýäris.Bürünçden ýasalan ähli enjamlar üçin çydamly jaý üpjün edýän agyr ýükli PVC Well Light ýeňimiz bilen guruň.

Programma - Guýy çyrasy, çyra çyrasy, ulag ýoly çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy üçin ulanylýar

Inground Light Fixture 22

“Tri-Directional” örtükli “IGL22B” yşyk çyrasy

IGL22B, MR16 çyrasyny ulanýan açyk yşyklandyryş guýulary bilen möhürlenendir.Çyranyň burçuny sazlamak üçin rozetka sazlanyp bilinýän gimbalda oturdylýar.Topokarky gaty galyň bürünç.Söwda açyk yşyklandyryş amaly aýna linzasy, suwuň dökülmezligi üçin ýokarsy bilen ýuwulýar.Suw berk möhürlemek üçin guýynyň çyrasynyň ýokarsy bilen göwresiniň arasynda galyň rezin gap bar.Aşaky kanistra doly möhürlenendir - tegelek gurşun sim, guýynyň yşyk guralynyň düýbünden suwuň girip bilmejekdigini üpjün etmek üçin suw geçirmeýän basyş ulanýar.Weller guýusyny yşyklandyrmak üçin islendik gaty bürünçden ýasalan dürli görnüşleri hödürleýäris.Bürünçden ýasalan ähli enjamlar üçin çydamly jaý üpjün edýän agyr ýükli PVC Well Light ýeňimiz bilen guruň.

Programma - Guýy çyrasy, çyra çyrasy, ulag ýoly çyrasy, içerki, esasy yşyk, binagärlik derejeli guýy çyrasy, gaty bürünç guýy çyrasy, dok yşyklandyryşy üçin ulanylýar

Gowy yşyklandyryş saýlawy, tagamyňyzyň we şahsyýetiňiziň beýanydyr, şeýle hem paluba yşyklandyryşyny dogry ulanmak palubaňyzy gündizine we ýakyn wagtda has ygtybarly edýär.Açyk yşyklandyryş talaplary üçin LightChain bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size gowy saýlamaga kömek ederis.

Aýratynlyklary

  IGL06B IGL07B IGL12B IGL08B IGL09B IGL16B IGL17B IGL18B IGL19B IGL20B IGL21B IGL22B
Beden PVC aşaky we gaty bürünç ýokarsy
Çyranyň eýesi Spesifikasiýa derejesi, berilýum mis rozetkasy
Linza Ajaýyp yşyklandyryş effekti üçin çydamly aýna linzany sarsdyryň
Gasket Suw geçirmeýän möhür üçin ýokary temperaturaly silikon o-halka
Gurşun sim Premium derejeli gömülýän kabel / 72 "spt-18 ölçeýji
Mouistura garşy sim birikmeleri /
Gurşun siminiň çykmagyndaky silikon wilka ýeriň çyglylygynyň we mör-möjekleriň çyra arkaly girmeginiň öňüni alýar /
Elektrik üpjünçiligi Pes woltly transformator Sep Aýry-aýry satylýar)
Lightagtylyk çeşmesi PAR36 MR16
Kepillik Çäklendirilen ömür kepilligi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň